การปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับบุคคล

ในการปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับบุคคลที่เป็นบุคคลข้ามชาติโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จะช่วยจัดทำคู่มือร่วมกับมูลนิธิซิสเตอร์แห่งกระทรวงยุติธรรมและมูลนิธิศรีนครินทร์ แนวคิดนี้เกิดขึ้นด้วยความหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำตัวให้มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นหากพวกเขาเข้าใจถึงเรื่องเพศเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของเพศหญิงตลอดจนความอัปยศ

และการเลือกปฏิบัติที่พวกเขาเผชิญ ความคิดในการจัดทำคู่มือนี้ได้รับการเสนอและอนุมัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการสองวันที่จังหวัดชลบุรีซึ่งรวบรวมเอาไว้ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากพื้นที่เป้าหมายคือภูเก็ตเชียงใหม่และชลบุรีรวมถึงเจ้าหน้าที่จากเนเธอร์แลนด์ที่ทำงานร่วมกับคนทรานส์ภายใต้เครือข่ายตำรวจสีชมพู